Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023.godinu objavljen je u Službenom glasniku Grada Paga broj 2/2023.godine

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/41) i članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/14), Gradsko vijeće Grada Paga, objavljuje JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA PAGA - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 11. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 15. ožujka 2023.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,30 sati.

Pogledaj dnevni red sjednice

0
0
0
s2smodern

Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/23-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-23-2 )  i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 15. veljače 2023. godine raspisuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga  za 2023. godinu

0
0
0
s2smodern
  1. JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - STARA VAS - pogledaj
  2. JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - ŠIMUNI - pogledaj
  3. JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - PAG - pogledaj
0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 10. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. prosinca 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,00 sati.

POGLEDAJ DNEVNI RED

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje KLASA: 112-03/22-30/5, URBROJ: 2198/24-03/01-22-10 (referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza) - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje KLASA: 112-03/22-30/4, URBROJ: 2198/24-03/01-22-6 (samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove) - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 9. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 21. studenog 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,30 sati.

DNEVNI RED
0
0
0
s2smodern