Na temelju odredbi članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06), te odredbi članka 7. stavka 2. i članka 8. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 130/11), Gradonačelnik Grada Paga donosi

 

ODLUKU
o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

 

I. Ovom Odlukom imenuje se Diogen Šuljić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole u Gradu Pagu.

 

II. Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole odgovoran je za koordinaciju uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola u Gradu Pagu.

Koordinacija aktivnosti uključuje sljedeće:
-  pružanje savjeta i potpore čelniku o načinu uspostave, provedbe i razvoja financijskog upravljanja i kontrole na razini jedinice lokalne samouprave

-  pružanje savjeta i potpore čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica o načinu uspostave, provedbe i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u dijelu za koji su oni nadležni

-  koordinaciju izrade internih akata iz proračunskog ciklusa (pravilnika, naputaka, uputa, smjernica) kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u procesu planiranja, programiranja, izrade i realizacije financijskog plana te u procesu nabave i ugovaranja

-  suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija.

 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Paga.

 

KLASA: 023-06/13-01/6
URBROJ: 2198/24-30-13-2
Pag, 22.ožujka 2013.


Gradonačelnik, Ante Fabijanić, v.r.