03/24 NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - pogledaj natječaj

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/24-50/20, URBROJ: 2198/24-04/01-24-1

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Paga KLASA: 944-01/23-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-23-8 - pogledaj dokument

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u  vlasništvu Grada Paga KLASA: 372-03/23-30/62, URBROJ: 2198/24-04/01-23-1 - pogledaj dokument

Natječaj za prijem u službu KLASA: 112-02/23-20/4, URBROJ: 2198/24-03/01-23-2 - pogledaj dokument

  • Natječaj za zapošljavanje - komunalni redar - isti je objavljen na HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje dana 27. 10. 2023. god - pogledaj natječaj
  • Poziv za testiranje - pogledaj dokument

Natječaj za prodaju osobnog vozila KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-23-19 - pogledaj dokument

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretne naprave KLASA: 363-05/23-50/50, URBROJ: 2198/24-04/01-23-1