Proračun 2017. godine

 • I. izmjena i dopuna proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019 - PDF
 • II. Izmjena i dopuna proračuna za 2017 - PDF

 • 1. Proračun Grada Paga za 2017. i projekcije za 2018. i 2019 - PDF
 • 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2017 - PDF
 • 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu - PDF
 • 4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu - PDF

 • 1. IV izmjena i dopuna Proračuna Grada Paga za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu - PDF
 • 2. III izmjena  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2016 - PDF
 • 3. IV izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016 - PDF
 • 4. III izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016 - PDF
 • 5. II izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2016 - PDF
 • 6. II izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2016 - PDF
 • 7. Izmjena programa javnih potreba i programa ostalih društvenih djelatnosti za 2016 - PDF
 • 8. Izmjena programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2016 - PDF
 • 9. Izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016.g - PDF

 • III izmjenu i dopunu proračuna za 2016. - PDF
 • II izmjenu odluke o izvršavanju proračuna za 2016. - PDF
 • II izmjenu i dopunu programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. - PDF
 • III izmjenu i dopunu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. - PDF
 • II izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne ifrastrukture za 2016 - PDF
 • II izmjena i dopuna proračuna Grada Paga za 2016 i projekcija za 2017. i 2018. godinu - PDF
 • Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2016 - PDF
 • Izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2016 - PDF
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016 - PDF
 • Izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016 - PDF
 • Izmjene Proračuna Grada Paga za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu. - PDF
 • Izmjene ODLUKE o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2016.godinu - PDF
 • I izmjene PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu - PDF

Arhiva

ODLUKA o privremenom financiranju Grada Paga za razdoblje 1.siječnja do 31. ožujka 2015.godine (Službeni glasnik 1/2015)

ODLUKA o privremenom financiranju Grada Paga za razdoblje 1.travnja do 30. lipnja 2015.godine (Službeni glasnik 2/2015)

PRORAČUN GRADA PAGA za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik 4/2015)

 • ODLUKA o izvršavanju PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu
 • PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu
 • PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u predškolstvu za 2015.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2015.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u kulturi za 2015.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u sportu za 2015.godinu
 • PROGRAM javnih potreba za udruge za 2015.godinu

Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu (Službeni glasnik 8/2015)

II Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu (Službeni glasnik 14/2015)

 • Izmjena ODLUKE o izvršavanju PRORAĈUNA GRADA PAGA za 2015.godinu
 • Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2015.godinu
 • Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.godinu
 • Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2015.godinu
 • Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2015.godinu
 • Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2015.godinu
 • Izmjene i dopune PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g
 • PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu

PRORAČUN GRADA PAGA za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu (Službeni glasnik 13/2015)

 • ODLUKA o izvršavanju proračuna Grada Paga za 2016.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2016. godinu
 • PROGRAM javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
 • PROGRAM javnih potreba u sportu za 2016. godinu
 • PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
 • PROGRAM javnih potreba i programa ostalih društvenih djelatnosti za 2016.godinu
 • PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godine

 PRORAČUN GRADA PAGA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU {rokbox size=|fullscreen| album=|PDF| title=|- PDF|}images/pdfdokumenti/akti/proracun2014.pdf{/rokbox}

PRORAČUN GRADA PAGA za 2014.godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Paga 14/2013)

 • ODLUKA o izvršavanju PRORAČUNA GRADA PAGA za 2014.godinu
 • PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
 • PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u predškolstvu za 2014.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2014.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u kulturi za 2014.godinu
 • PROGRAM javnih potreba u sportu za 2014.godinu
 • PROGRAM javnih potreba za udruge za 2014.godinu

I Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Paga 5/2014)

 • I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2014.godinu
 • I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2014.godinu
 • I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2014.godinu
 • I Izmjena PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2014.godinu
 • I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.godinu
 • I Izmjena PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
 • I Izmjena PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godnu

II Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2014.godinu (Službeni glasnik Grada Paga 8/2014)

 • II Izmjene PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
 • II Izmjene PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
 • II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2014.godinu
 • I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2014.godinu
 • II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.godinu
 • PROGRAM utroška sredstava boravišne pristojbe za 2014.godinu

PRORAĈUN GRADA PAGA za 2013.godinu i projekcije za 2014. i 2015. Godinu (SLUŽBENI GLASNIK 9/2012)

 • Plana razvojnih programa Grada Paga za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015.g
 • ODLUKE o izvršenju PRORAĈUNA GRADA PAGA za 2013.godinu
 • PROGRAMA gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 • PROGRAMA odrţavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 • PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2013.godinu
 • PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2013.godinu
 • PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013.godinu
 • PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2013.godinu
 • PROGRAMA javnih potreba u športu za 2013.godinu
 • PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2013.godinu

I Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2013.godinu (SLUŽBENI GLASNIK 12/2013)

 • I Izmjene ODLUKE o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2013.godinu
 • I Izmjene i dopune PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 • I Izmjene PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 • I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u pre dškolstvu za 2013.godinu
 • I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2013.godinu
 • I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2013.godinu
 • I Izmjene PROGRAMA javnih potreba usocijalnoj skrbi za 2013.godinu
 • I Izmjene PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2013. godine

II Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2013.godinu (SLUŽBENI GLASNIK 14/2013)

 • II Izmjene ODLUKE o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2013.godinu
 • II Izmjene PLANA razvojnih programa Grada Paga za 2013. godinu
 • II Izmjene i dopune PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 • II Izmjene PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 • II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2013.godinu
 • II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2013.godinu
 • II Izmjene PROGRAMA javnih potrebau socijalnoj skrbi za 2013.godinu.

- Izvješće o izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu - PDF

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014 .godinu - PDF

- PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA GRADA PAGA - PDF

- ZAKLJUČAK o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2013.godinu - PDF

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu - PDF

- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu - PDF