"Temeljem članka 80.stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16 ) Grad Zagreb kao naručitelj objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76.stavka 2.točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa."

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 200.000,00 kuna, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 500.000,00 kuna.

Vezano uz nabave Grada Paga, na internetskim stranicama nalaze se slijedeće kategorije: