Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/24-30/2; URBROJ: 2198-24-04/01-24-2)  i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 28. veljače 2024. godine raspisuje


Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga  za 2024. godinu

Dokumenti:

          Godišnji plan za 2024. godinu

  1. Pravilnik o financiranju programa i projekta javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga
  2. Tekst natječaja
  3. Upute za prijavitelje
  4. Obrazac B1 Opći podatci o prijavitelju,
  5. Obrazac B2 Opis programa ili projekta,
  6. Obrazac B3 Proračun programa ili projekta,
  7. Obrazac B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  8. Obrazac B5 Izjava o nekažnjavanju
  9. Obrazac B6-za ocjenu kvalitete prijave
0
0
0
s2smodern